05/07/2022  Вторник

Прогноз погоды

Методическая декада 2021-2022 учебный год

«Индивидуализация обучения как средство повышения качества образования и воспитания»
С 4.03-18.03.2022 г в Уалихановском сельскохозяйственном колледже проводилась методическая декада.
Цель:совершенствование педагогического мастерства преподавателей
Задачи:

  • пополнение «методической копилки» педагогов знаниями об инновационных технологиях,формах и методах работы со студентами;
  • повышение творческой активности педагогов и качества проведения учебных занятий;
  • освоение способов последовательности действий по конструированию урока с использованием современных педагогических технологий;
  • выявление, обобщение и распространение опытатворчески работающих учителей.

2. Организация и проведениеметодической декады
2.1Декада проводится в соответствии с планом, утвержденным директоромУалихановского сельскохозяйственного колледжа. Все проводимые мероприятия считаются открытыми.
2.4.В планвключаются:
Открытые уроки и мастер – классыпреподавателей мастеров п/о;
внеклассные мероприятия(дебаты, вечера поэзии,конкурсы, викторины, турниры, театрализованные представления, экскурсии и т.д.);
2.5.В проведенииметодической декады принимают участие все преподаватели и мастера п/о;
2.6. Во время проведенияметодической декады, администрация колледжа имеет право посещать открытые мероприятия, анализируя уровень знаний студентов, педагогическое и профессиональное мастерство преподавателей, методическую обеспеченность кабинетов.
2.7В проведениеметодической декадывовлекается максимальное количество студентов всех курсов.
2.8Проведениеметодической декадыдолжно сопровождаться разнообразной наглядной информацией
1.Подведение итоговметодической декады
3.1. Заключительным этапом является заседание методического совета, где подводятся итогиметодической декады;
3.2. Методический совет выносит решение о качестве проведенного мероприятия, заслушивая отчет методиста
3.3. После окончания проведения недели, преподаватели представляют в методический кабинет методические материалы на бумажных или электронных носителях.

04.03.2022 года преподавателем общеобразовательных дисциплин Жаркин Санжар Абаевичем было проведенно внеклассное мероприятие «Кто хочет стать миллионером?». Предметная область мероприятия была: «Математика». Мероприятие началось с вопросов отборочного тура по окончанию которого со студентом 12 группы Даниялов Руслан Бауыржановичем началась основная игра. В ходе игры Руслан добрался до отметки суммой 1000000 тг. однако допустив ошибку получил приз за несгораемую сумму в размерах 32000 тг.

24.03.22-1

24.03.22-1

2022 жылдың 7 наурызында арнайы пәндер оқытушысы,
Серіков А.А. «Ауылшаруашылық машиналар мен мал шаруашылығына арналған жабдықтар» пәнінен 21 топпен «Топырақ өңдейтін машиналар мен құралдар соқалар түрлері, құрылысы және жұмысы» тақырыбында ашық сабақ өткізді.
Сабақтың мақсаты: топырақ өңдейтін машиналардың түрлерін және соқалардың жіктелуін, жұмысын, құрылысынтүсіндіру, оқытып-үйрету,студенттердің білімін,дағдысын қалыптастыру.
Сабақ «Ауыл шаруашылық машиналары» мультимедиалық интербелсенді компьютерлік оқыту бағдарламасы,түрлі –түсті иллюстрациялық суреттер, соқа макеті, плакаттармен жабдықталған.
Сабақ барысында ойын түрлерін пайдаландым. Соның бірі үй тапсырмасын сұрауда «Алтын балық» ойынын қолдандым. Ескерту: Ойынның атына байланысты балықтардың арасында бір «Алтын балық» бар. Оны аулаған студентке «Тосын сый» бар. Бырақ ол сыйды алу үшін студент балықта жасырылған сұраққа толық жауап беруі міндетті. Ол тосын сыйға топтың белсенді студенті Санькина Карина барлық сұраққа толық жауап беріп ие болды. Жаңа тақырып бойынша топырақ өңдейтін машиналар,соқалар туралы дәріс оқытылып, жалпы мағлұмат берілді. Сабақ барысында смайликтер берілді. Студенттер сабаққа белсенді қатысып, жоғары баллдар алды.

24.03.22-1

24.03.22-1

9.03.2022 года мастер производственного обучения Хабибуллов А.Х. провел интеллектуальную игру «Лидер 21 века». В игре приняли участие студенты 11 группы. Для проведения мероприятия был составлен сценарий мероприятия, в частности с вопросами по ПДД , устройства автомобиля с учетом возрастных особенностей и в соответствии с целями воспитательной работы. Подобрана литература, музыкальное сопровождение.
Побидителем стал Пирущий. М, участники получили грамоты и памятные сувениры.
Наурыз айының 10 – ші жұлдызында қазақ тілі мен әдебиет пәнінен Ы.Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?» атты ашық сабақ өтті. Ашық сабақтың мақсаты : Ыбырай Алтынсариннің өмірбаяны мен шығармашылығы туралы ақпарат беру. Әдеби шығармадағы кейіпкердің өзіндік құндылығын анықтау, идеясы мен тақырыбын түсіну. Сабақ 12 топ студенттерімен өтті. Сабақтың тақырыбы студенттерге берілген пазлдар арқылы белгілі болды. Сабақ барысында «СТО» әдісі, «Синквейн» әдісі, «Таңдау» әдісі, «Игі тілек» әдісі, топтық жұмыстар арқылы өтті. Ашық сабаққа студенттер белсенді қатысып, өз ойларын еркін жеткізе білді. Барлық студенттер жоғары баллға ие болды.

24.03.22-1

24.03.22-1

11 марта 2022 года преподавателем специальных дисциплин Ибатулла Аскар Маратұлы было проведенно внеклассное мероприятие «Брейн Ринг». Тема мероприятия: Бухгалтерский учет во всем мире. Цель мероприятия закрепить пройденный материал, и повысить интерес предмета у студентов. Данное мероприятие проводилось с 21 группой, состоящее из трех команд включая команду зрителей. Всего было задано 18 интеллектуальных вопросов, по подсчетам жюри первое место было занято командой зрителей, второе место команда №2, и третье почетное место было присвоено команде №1. Задачи и цели были достигнуты.

24.03.22-1

24.03.22-1

14.03.2022 года Дюсенов Ж.А провел открытый урок по предмету Устройству автомобилей на тему «Устройство двигателей внутреного сгорание». Структура урока соответствовала требованиям к построению современного урока. На уроке параллельно с изучением нового материала проводился опрос и повторение ранее изученного. Была использована мультимедийная презентация и макет двигателя внутреннего сгорания, которая помогла студентам использовать информационно - коммуникационные технологии в качестве средства наглядности и в качестве дидактического пособия

24.03.22-1

24.03.22-1

15.03.2022 года преподаватель русского языка и литературы Каженова Р.Д. провела интеллектуальную игру «Слабое звено». Цель мероприятия: прививать уважение к русскому языку, литературе, воспитывать толерантность. В игре участвовали студенты 11 и 12 групп. Игра состояла из 7 раундов и супер игры. Студенты активно отвечали на заданные вопросы, по итогам игры победителем стал студент 12 группы Даниялов Руслан.

24.03.22-1

24.03.22-1

16.03.2022 годапреподаватель истории Сарбасова Л.К. провела викторину на
тему: «Правители Казахского ханства»
Целью мероприятия:показать вклад первых правителей в развитие Казахского ханства.
Задачи: сформировать у студентов знания, о периоде становления Казахского ханства, о его правителях. Показать их значение для решения исторической судьбы казахского народа и государства, а также развитьнавыки критического мышления, воображение, умение анализировать, сравнивать, делать выводы, высказывать свое мнение. В викторине приняли участие студенты 11 и 12 группы.
Главный акцент был сделан у студентов на интерес к прошлому страны, патриотизму, национальному самосознанию,любви к истории нашей Родины, толерантного, миролюбивого отношения к разным народам.

17.03.22 г. среди преподавателей колледжа с участием психолога был проведен тренинг на тему " Берегу себя и близких " , преподаватели активно приняли участие и улучшили свое эмоциональное состояние.

24.03.22-1

24.03.22-1